Põhikiri

Mittetulundusühingu „Kultuuriselts Kevade” põhikiri.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing nimetusega „Kultuuriselts Kevade” (edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõtetel.

1.2. Seltsi juhatuse asukohaks on Saaremaa, Kaali küla.

1.3. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. Selts on asutatud 11. veebruaril 2000. aastal

2. SELTSI TEGEVUSSUUNAD

2.1. Töö laste  ja noortega

2.2. Kultuuriürituste ja spordiürituste korraldamine

2.3. Huvialaringide töö

2.4. Külaelu edendamine

3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE

     NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

3.2. Seltsi liikmeks  vastuvõtmise otsustab juhatus või põhikirja punktis 3.6 toodud juhul üldkoosolek

3.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi juhatus kustutab pärast seda seltsist välja astunu seltsi nimekirjast.

3.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;

3.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus  osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on enamus juhatuse liikmetest.

3.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgnevad seltsi üldkoosolekul.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.  Seltsi liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul

b) olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks

c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta

4.2.  Seltsi liige on kohustatud:

a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;

b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;

c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast  nende muutumist

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Seltsi kõrgemaiks organiks on seltsi üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on üks hääl.

5.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine

b) eesmärgi muutmine

c) juhatuse liikmete valimine

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine

e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirja antud teiste organite pädevusse

5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) aastaaruande kinnitamiseks

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt  5 seltsi liiget

c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.

5.4.  Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest

5.6. Üldkoosoleku otsus on vast võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

5.7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi seltsi liikmete nõusolek.

6. JUHATUS

6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus milles on 5 liiget

6.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kaheks aastaks

6.3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes

6.4. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 5000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

7. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras

7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud

7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile  või kohalikule omavalitsusüksusele

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s
%d bloggers like this: